PB 49 beton architektoniczny 935 x 600 x 25 mm

VHCT
VHCTVHCTVHCT
VHCTVHCTVHCTVHCT