PB 40 beton architektoniczny 1350 x 512 x 30 mm

VHCT
VHCTVHCTVHCT
VHCTVHCTVHCTVHCT